ประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ขอเชิญประชุมสัมมนา “ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการผลิตบุคลากรผู้ให้บริการงานธุรกิจบริการธุรกิจบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขอเชิญสถาบัน/ึสถานศึกษา/โรงเรียน ทุกสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านนวดไทย สปาไทย หรือที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ