ประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

เอกสารการลงทะเบียนผู้ให้บริการ

มีเอกสารดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.ใบรับรองแพทย์

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น

ขอเชิญร่วมการอบรม ระบบสถาบัน สถานศึกษาที่ผลิตบุคคลากรให้บริการธุรกิจบริการสุขภาพ

ขอเชิญสถาบัน  สถานศึกษาที่ผลิตผู้บุคคลกรให้บริการธุรกิจบริการสุขภาพ  เข้าร่วมการอบรม “การลงข้อมูลผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”

วันที่ 5 กันยายน 2559  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 9  อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

ทะเบียนร้านในเขตกรุงเทพที่ผ่านการรับรอง ณ เดือนสิงหาคม 59

แจ้งรายชื่อสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการรับรอง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและยังดำเนินการอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 และเนื่องจากพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่
27 กันยายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ที่ยังไม่ยื่นขอรับรองฯ ได้ดำเนินการยื่นขอรับรองให้ถูกต้อง ที่ศูนย์บริการสุขภาพ One Stop Service กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยสามารถ Download แบบคำร้อง ยื่นขอรับรองรายใหม่ ตามแบบฟอร์ม Download แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ยื่นใหม่) สสธ – 1 และในกรณีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองและกำลังจะหมดอายุการรับรองให้ยื่นขอต่ออายุก่อนจะหมดสภาพการรับรองอย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทุกแห่ง

กลุ่มควบคุมและกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ