ประชาสัมพันธ์ “โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่องการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6″ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่องการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6″ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2557

ท่านใดที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-644-8677-91 ต่อ 5530 และ 5531 ในวันและเวลาราชการ

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ
เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๖

ประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง

เรื่อง  การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗