รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

O1 - โครงสร้าง
O2 - โครงสร้างผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ กสพส.
O3 - อำนาจหน้าที่
O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 - ข้อมูลติดต่อ
O6 - กฎหมายที่เกียวข้อง
O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 - Q&A
O9 - Social Network
O10 - แผนดำเนินงานประจำปี
O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ
O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 - สถิติการให้บริการ ปี 64
O16 - การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 - E-Service
O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ
O21- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564
O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรุบุคคล
O26 - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
O30 - ช้องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 - ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 - เจนจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 - แผนป้องกันการทุจริต
O40 - รายงานการกำกับ ติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน