ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book

รูปภาพ

ผู้บริหารกรม สบส.ร่วมต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รก.อธิบดีกรม สบส.

เช้าวันนี้ (3 ตุลาคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม สบส.ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมต้อ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 03 ต.ค. 2565

รูปภาพ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ....

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 03 ต.ค. 2565

รูปภาพ

กรม สบส. จัดประชุมวิชาการ ปี 2565 “สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ”

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2565 “ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ก.ย. 2565

รูปภาพ

ประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “20 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประกาศเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ “20 ปี รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ก.ย. 2565

รูปภาพ

อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีเปิดประติมากรรมอนุสรณ์ต่อสู้โควิด 19 และแสดงมุทิตาจิตแด่ปลัด สธ.

เช้าวันที่ 30 กันยายน 2565 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นำทีมผู้บริหารกรม สบส. ร่วมพิธีเปิดประติมากรรมอนุสรณ์ต่อส รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด

กิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

กิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 15.30-16.30 น. ณ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นางสาวอมรรัตน์ แหวนเงิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และบุคลากร กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 พ.ย. 2565

กิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

กิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

วันที่ 11 พ.ย. 2565 เวลา 15.30-16.30 น. ณ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นางชฎาภรณ์ นฤภัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรม3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) ค รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2565

กิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

กิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

วันที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา 15.30-16.30 น. ณ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นายพรเทพ ล้อมพรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ และบุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรม 3 ส (สวดมน รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 08 พ.ย. 2565

การสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ  (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

การสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานป

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูง รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2565

ดูทั้งหมด

ประกาศหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตร(ใบประกาศ)

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ต.ค. 2565

เอกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการกัญชง กัญชากับสปาและนวดเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 04 ส.ค. 2565

รายงานการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 ก.ค. 2565

ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนากองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่องค์กรต้นแบบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 31 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 ก.ย. 2565

คู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ม.ค. 2565

หนังสือ Spa Directory

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 เม.ย. 2565

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

กฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุ 3 ฉบับ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 05 ก.ค. 2565

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 60

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 14 พ.ย. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 59

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 ต.ค. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 58

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 ก.ย. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 57

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ส.ค. 2565


ดูทั้งหมด


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3/2565

ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3/2565

ลิ้งค์เว็บ https://esta.hss.moph.go.th/exam/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 09 พ.ค. 2565

ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ลิ้งค์เว็บ http://esta.hss.moph.go.th/register_exam/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ต.ค. 2564

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง นวัตกรรมเวลเนสไทย ความทันสมัยของสุขภาพดีที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบ Webex

ลิ้งค์เว็บ https://forms.gle/Lgr38e6AsAWJXgr79

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 ส.ค. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 013375 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563