ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

สื่อประชาสัมพันธ์ ชุด สถานพยาบาลต้องรู้

อินโฟกราฟิก ชุด “สถานพยาบาลต้องรู้” จำนวน 10 เรื่อง 1. ห้องตรวจโรคที่มีพื้นที่ปิดมิดชิด ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ เพื่อความปลอดภัย 2. ผู้รั รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิ.ย. 2565

รูปภาพ

สบส. ชู “ตำบลวิถีชีวิตใหม่” เป็นกลไกขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชู “ตำบลวิถีชีวิตใหม่” เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจ นำพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วม เป็นแกนนำชาวชุมชนเตรียม รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 มิ.ย. 2565

รูปภาพ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 21 มิ.ย. 2565

รูปภาพ

รายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ...

รายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ... รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 20 มิ.ย. 2565

ดูทั้งหมด
การสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ  (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

การสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานป

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูง รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2565

การซ้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ  (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

การซ้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในส

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการทดสอบระบบและซ้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2565

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564  วันที่ 18 มิถุนายน 2565

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2565

บุคลากรกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพร่วมแสดงความยินดีกับดร. สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 ประเภทบูร รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริม สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ 25-8/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริม สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาว

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ดูทั้งหมด

รายงานการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 23 มิ.ย. 2565

ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนากองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่องค์กรต้นแบบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 31 พ.ค. 2565

แบบฟอร์มของประเมิน Wellness

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 09 พ.ค. 2565

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเวลเนสเพื่อจัดบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 มี.ค. 2565

ดูทั้งหมด

คู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ม.ค. 2565

หนังสือ Spa Directory

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 เม.ย. 2565

หนังสือคู่ผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ ฉบับ ปี 2564

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 05 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 55

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 มิ.ย. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 54

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 พ.ค. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 53

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 เม.ย. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 52

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 มี.ค. 2565


ดูทั้งหมด


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3/2565

ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3/2565

ลิ้งค์เว็บ https://esta.hss.moph.go.th/exam/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 09 พ.ค. 2565

ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ลิ้งค์เว็บ http://esta.hss.moph.go.th/register_exam/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ต.ค. 2564

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง นวัตกรรมเวลเนสไทย ความทันสมัยของสุขภาพดีที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบ Webex

ลิ้งค์เว็บ https://forms.gle/Lgr38e6AsAWJXgr79

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 ส.ค. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001061 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563