ขนาดอักษร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างรายได้ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี อย่างยั่งยืน


พันธกิจ
 • ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน

 • ค่านิยมหลักขององค์กร

  S

  Synergy
  สร้างพลังร่วม

  P

  Professional
  ความเป็นมืออาชีพ

  I

  Integrity
  ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

  R

  Responsibility
  ความรับผิดชอบ

  I

  Initiative
  ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

  T

  Teamwork
  ทำงานเป็นทีม
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 021109 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560