รายชื่อผู้ดำเนินการ ตามประกาศเลขใบอนุญาต

**เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อรับใบอนุญาตผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ**
1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับ
2.ใบรับรองผู้ดำเนินการตัวจริง
3.ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


*** รับด้วยตนเองเท่านั้น ***