รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบ 1 (แก้ไข9พฤษภาคม2561)
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 2
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 3
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 4
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 5
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 6
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 7
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 8
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 9
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 10
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 11
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 12
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 13
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 60 รอบที่ 14
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 61 รอบที่ 1
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 61 รอบที่ 2
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 61 รอบที่ 3
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 61 รอบที่ 4
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 61 รอบที่ 5
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 61 รอบที่ 6
รายชื่อผู้ให้บริการที่เข้ารับใบรับรองในเขต กทม.ปี 61 รอบที่ 7


รายชื่อผู้ให้บริการ ที่สามารถเข้ารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ
ขั้นตอนการเข้ารับใบรับรองฯ
ตรวจสอบรายชื่อ
จดลำดับ
จดเลขที่ใบรับรอง
บัตรประชาชนตัวจริง
สำหรับผู้ที่ขอยื่นหลักสูตรของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพ ตำบลคลองสาม จ.ปทุมธานี ให้กรอกข้อมูลใน ใบให้คำรับรองเกี่ยวกับการศึกษาอบรม/เรียน หลักสูตรที่แจ้งขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ เพื่อขอรับใบรับรองฯ ด้วย


*** รับด้วยตนเองเท่านั้น ***