004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ 004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ