002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ 002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ