ประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การหมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตและการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล ของ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

เอกสารการหมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตและการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล ของ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และแบบคำขอฯ

ประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อหลักสูตรของหน่วยราชการ สถาบัน สถานศึกษา ที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง ครั้งที่ 59 (ธันวาคม 2559)

ประกาศคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง เรื่อง  ประกาศรายชื่อหลักสูตรของหน่วยราชการ  สถาบัน  สถานศึกษา ที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง ครั้งที่  59 (ธันวาคม 2559)

ประกาศรายชื่อหลักสูตรของหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง ณ ธันวาคม 2559_จำแนกตามลำดับประกาศ

ประกาศรายชื่อหลักสูตรของหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ธันวาคม 2559_จำแนกรายจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ พ.ศ. 2559