Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

การหมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตและการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล ของ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

เอกสารการหมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตและการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล ของ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และแบบคำขอฯ