All posts by chitipat chitipat

รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559)

รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559)

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

เอกสารการลงทะเบียนผู้ให้บริการ

มีเอกสารดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.ใบรับรองแพทย์

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น

ขอเชิญร่วมการอบรม ระบบสถาบัน สถานศึกษาที่ผลิตบุคคลากรให้บริการธุรกิจบริการสุขภาพ

ขอเชิญสถาบัน  สถานศึกษาที่ผลิตผู้บุคคลกรให้บริการธุรกิจบริการสุขภาพ  เข้าร่วมการอบรม “การลงข้อมูลผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”

วันที่ 5 กันยายน 2559  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 9  อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข