All posts by peakspa

ทะเบียนร้านในเขตกรุงเทพที่ผ่านการรับรอง ณ เดือนสิงหาคม 59

แจ้งรายชื่อสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการรับรอง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและยังดำเนินการอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 และเนื่องจากพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่
27 กันยายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ที่ยังไม่ยื่นขอรับรองฯ ได้ดำเนินการยื่นขอรับรองให้ถูกต้อง ที่ศูนย์บริการสุขภาพ One Stop Service กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยสามารถ Download แบบคำร้อง ยื่นขอรับรองรายใหม่ ตามแบบฟอร์ม Download แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ยื่นใหม่) สสธ – 1 และในกรณีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองและกำลังจะหมดอายุการรับรองให้ยื่นขอต่ออายุก่อนจะหมดสภาพการรับรองอย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทุกแห่ง

กลุ่มควบคุมและกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ วันที่ 16 มิถุยายน 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาครั้งนี้ มีเป้าประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีของประเทศชาติ และส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศตัวเป็นผู้นำด้านมาตรฐานระดับสูงและการให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพ องค์รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากฎหมายให้มีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของการให้บริการสุขภาพ

ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมกำกับตรวจสอบ และทำให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนควบคุมกำกับ และประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับรองเข้าสู่ระบบการเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับบริการจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐาน

โดยผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร สน.ละ 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกรุงเทพจำนวน 50 เขต โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธเรศ  กรัษย์นัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายดังต่อไปนี้

1 พล.ต.ท. ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง
2 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
3 นายประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ นักสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
4 พ.ต.อ. กิตติธัช พิมพ์ทนต์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
5 นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
6 ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา หัวหน้ากลุ่มสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

DSC00008DSC00196DSC00011DSC00029DSC00046DSC00136DSC00036DSC00011DSC00146DSC00146DSC00040