รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559)

รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559)

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

เอกสารการลงทะเบียนผู้ให้บริการ

มีเอกสารดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.ใบรับรองแพทย์

5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น